Chương trình này đã kết thúc, nhưng bạn có thể
đăng ký tại đây để nhận thông báo
khi Shen Yun trở lại!
Shen Yun
Nền Văn minh 5.000 Năm Hồi sinh
Search for other cities
Performances near 
seating chart image

Newark  Tháng Tư 23–29, 2020

Đặt vé
Following the lead taken by some media and other organizations, we are now also referring to the coronavirus as "the CCP virus," as it is the Chinese Communist Party's mismanagement and cover-up that has led to the global pandemic.